JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.

[ A+ ] /[ A- ]

I. POŘADATEL A VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je GAY ROKU z.s., Na Strži 1205, 140 00 Praha 4.
 2. Soutěž GAY ROKU (dále jen soutěž) je soutěží krásy, vnitřních hodnot a inteligence účastníků soutěže.

II. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

 1. Soutěž je oficiálně vyhlášená na každý rok.
 2. Registrace účastníků soutěže bude probíhat od 16. března 2015 na internetových stránkách www.gayroku.cz do 26. února 2016.
 3. Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. těchto pravidel a účast v základním kole soutěže.
 4. Soutěž probíhá v pěti vzájemně na sebe navazujících kolech, nazývaných:
  • základní registrace
  • casting
  • tisková konference v Praze
  • finálové kolo
  • účast na mezinárodních soutěžích

III. PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

 1. Účastníkem soutěže je osoba mužského pohlaví splňující následující kritéria:
  • Věk od 18 let (nejpozději v den konání finále)
  • hovořící českým nebo slovenským jazykem
  • neprovozování prostituce nebo jiné činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy
  • soutěžící nesmí po registraci do soutěže až do jejího finále natáčet ani fotit materiály s pornografickým materiálem
  • Do ročníku 2016 se nesmí přihlásit finalisté ročníku předchozího
  • GAY ROKU z.s. má právo odvolat i přes poradní hlas poroty soutěžícího, který by i jen v případě náznaku mohl působit nedůstojným, suverénním, arogantním chováním či by mohl ohrozit poté i finále svým chováním
  • Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky soutěže, je oprávněn ho z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti odvolání

IV. ZÁKLADNÍ REGISTRACE

 1. Základní registrace, tedy zaregistrování každého účastníka soutěže, který splňuje podmínky pro účast v soutěži – dle článku III. prostřednictvím webových stránek www.gayroku.cz a následná účast na jednom z registračních castingů v termínech 13.12. 2015, 17.1.2016, 14.2.2016 a 27.2.2016 na základě kterých budou vybráni semifinalisté, kteří se zúčstní castingu.

V. CASTING

 1. Casting, z něhož bude vybráno osm až dvanáct finalistů, proběhne v Praze 12.3.2016 na základě účasti v jednom z registrračních castingů. Pokud na castingu nebude vybraný dostatečný počet finalistů, bude vyhlášeno druhé castingové kolo.
 2. Z castingu do finále postupuje celkem osm až dvanáct finalistů z České či Slovenské republiky. Poradní hlas při výběru má neveřejná porota. GAY ROKU z.s. rozhodne o tom, kdo do finále postoupí. Porota zároveň vybírá dva náhradníky. Porota je jako poradní hlas. Proti rozhodnutí pořadatele není přípustné odvolání. Pořadatel má právo vybrat či vyřadit soutěžícího bez ohledu poroty; v případě nejasností má poslední slovo pořadatel akce.
 3. V případě, že pořadatel akce má jakoukoliv pochybnost o tom, že účastník se podílel na natáčení erotických filmů, prostituci, nekalé soutěži, byť nepotvrzenou, pak účastníka nejmenuje jako finalistu, i kdyby ho porota vybrala mezi finalisty.

VI. FINÁLOVÉ KOLO

 1. Finále bude probíhat formou finálového galavečera v 11.6.2016 v Praze.
 2. Pokud se finalista z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo včas, bude vyloučen s okamžitou platností a účinností ze soutěže. Účastník se musí dostavit nejpozději ve 20 hodin jeden den před konáním do Prahy na předem určené místo.
 3. Finalista je povinen stvrdit svým podpisem smlouvu o účasti v soutěži GAY ROKU a prohlášení o splnění podmínek soutěže, které jsou dány smlouvou.
 4. Vítěze soutěže GAY ROKU volí porota během slavnostního finále. Porota po každé soutěžní disciplíně odevzdá určené odpovědné osobě hlasovací listinu s bodovým hodnocením 1 – 10, kdy 10 je nejlepším hodnocením.

VII. CENY A DARY

 1. Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, neplatí daně vyhlašovatel, ale soutěžící dle obecně platných předpisů. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny znamená její propadnutí.
 2. Předání cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
 3. Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících a propadnutí jakýchkoliv věcných či peněžních cen.
 4. Věcné ceny nelze směnit za finanční hotovost a vymáhání jinou cestou není možné.

VIII. ODPOVĚDNOST

 1. Vyhlašovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 2. Vyhlašovatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

IV. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Soutěžící souhlasí se zpracováváním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce. Tento souhlas soutěžící stvrdí svým podpisem na smlouvě o účasti v soutěži.
 2. Soutěžící vyjadřují souhlas s využitím fotografií jejich osoby pro potřeby soutěže a pro potřeby propagace soutěže, jakož i případné užití zvukového či obrazového záznamu pro potřeby mediálních partnerů akce a dalších médií, stejně tak i pro případné využití fotografií, záznamu zvuku a obrazu pro výrobu a distribuci obrazových a zvukových nosičů. Finalisté jsou povinni bezplatně nafotit v rámci akce reklamní akce pro partnery soutěže.
 3. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit či změnit pravidla.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

V. ULOŽENÍ PRAVIDEL

 1. Tato oficiální pravidla pro hlasování v soutěži jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.gayroku.cz a dále jsou součástí pořadatelských propozic. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

V Praze 30.12. 2015, GAY ROKU z.s., změna vyhrazena

Translate »